Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze        www.bip.zielonagora.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Status prawny
Rys historyczny
Organizacja
Kolegium Izby
Zasięg terytorialny
Majątek
Kontakt
Ochrona danych osobowych
Elektroniczna skrzynka podawcza
Działalność Izby
Prowadzone rejestry i ewidencje
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjna
Działalność szkoleniowa
Analizy
Sprawozdawczość JST
Sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia i odpowiedzi w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
Akty podlegające ogłaszaniu w dzienniku urzędowym
Przetargi, ogłoszenia, praca
Archiwum BIP
Uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Wystąpienia pokontrolne
Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały SO
Dyscyplina Finansów Publicznych
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca

Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Przedmiot działania

Działalność opiniodawcza


W Regionalnej Izbie Obrachunkowej działają składy orzekające, złożone z trzech członków Kolegium. Składy orzekające i przewodniczącego składu wyznacza prezes izby.

Zgodnie z art. 13 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych do właściwości składów orzekających należy:

- wydawanie, na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, opinii o możliwości spłaty kredytu, pożyczki lub wykupu papierów wartościowych,
- wydawanie opinii o przedkładanych projektach uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego,
- wydawanie opinii o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze,
- wydawanie opinii o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) sprawozdaniach z wykonania budżetu wraz z informacjami o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami,
- wydawanie opinii o wnioskach komisji rewizyjnych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie absolutorium oraz opinii w sprawie uchwały rady gminy o nieudzieleniu wójtowi absolutorium,
- rozpatrywanie spraw dotyczących powiadomień przez skarbnika (głównego księgowego budżetu jednostki samorządu terytorialnego) o przypadkach dokonania kontrasygnaty na pisemne polecenie zwierzchnika, zgodnie z odrębnymi ustawami,
- rozpatrywanie innych spraw określonych w odrębnych ustawach,
- udzielanie wyjaśnień na wystąpienia podmiotów wymienionych w art. 1 ust. 2 w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych;
- wydawanie opinii o przedkładanych projektach uchwał o wieloletnich prognozach finansowych.

Do kompetencji składów orzekających należy również rozpatrywanie spraw dotyczących powiadomień przez skarbnika (głównego księgowego budżetu j.s.t.) o przypadkach dokonania kontrasygnaty na pisemne polecenie zwierzchnika, zgodnie z odrębnymi ustawami oraz rozpatrywanie innych spraw określonych w odrębnych ustawach.

Opinie składów orzekających podejmowane są w formie uchwał, od których służy odwołanie do kolegium izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.
Rozpatrzenie przez Kolegium izby, odwołania wniesionego w sprawach dotyczących: przedkładanych projektów budżetów jednostek samorządu terytorialnego wraz z informacjami o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami; przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze; przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) sprawozdań z wykonania budżetu – winno nastąpić, zgodnie z przepisami art.19 ust 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, nie później niż w terminie 14 dni od daty jego wniesienia.
Wydanie przez skład orzekający izby, negatywnej opinii o projekcie budżetu j.s.t., nie wstrzymuje procedury uchwalenia budżetu, jednakże organ wykonawczy j.s.t. –obowiązany jest przed uchwaleniem budżetu, przedstawić tę opinię organowi stanowiącemu j.s.t. wraz z odpowiedzią na zawarte w niej zarzuty. O negatywnej opinii izby, wydanej w sprawie projektu budżetu j.s.t. – prezes izby informuje właściwego wojewodę i ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Dodanie informacji: Katarzyna Duczmal, 31-07-2003 11:53
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Duczmal, 26-04-2012 09:59
Informację obejrzano: 4548 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


redakcja  statystyki  pomoc