Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze        www.bip.zielonagora.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Status prawny
Rys historyczny
Organizacja
Kolegium Izby
Zasięg terytorialny
Majątek
Kontakt
Ochrona danych osobowych
Elektroniczna skrzynka podawcza
Działalność Izby
Prowadzone rejestry i ewidencje
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjna
Działalność szkoleniowa
Analizy
Sprawozdawczość JST
Sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia i odpowiedzi w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
Akty podlegające ogłaszaniu w dzienniku urzędowym
Przetargi, ogłoszenia, praca
Archiwum BIP
Uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Wystąpienia pokontrolne
Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały SO
Dyscyplina Finansów Publicznych
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca

Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Historia

1993-2003
10-lat działalności Regionalnej Izby Obrachunkowej

Idea wprowadzenia w Polsce regionalnych izb obrachunkowych pojawiła się wraz z uchwaleniem dnia 8 marca 1990r. ustawy o samorządzie terytorialnym. Z postanowień artykułu 86 wspomnianej ustawy wynikało, że organem nadzoru nad gminami w zakresie spraw budżetowych jest regionalna izba obrachunkowa. Organ ten nie został jednak powołany do życia, a nadzór i kontrola nad gospodarką finansową jednostek samorządowych, w latach 1990-1992, należały do wyłącznej właściwości wojewody.

Wypełnienie dyspozycji wynikającej z ustawy o samorządzie terytorialnym nastąpiło wraz z wejściem w życie ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 9 grudnia 1992 roku w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb i trybu postępowania. Na tej podstawie powstało siedemnaście regionalnych izb obrachunkowych Swoim zasięgiem terytorialnym izby obejmowały jedno lub kilka sąsiednich województw.

Regionalne izby obrachunkowe utworzone zostały jako instytucje państwowe nadzorujące i kontrolujące jednostki samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki finansowej oraz prowadzące działalność informacyjną i szkoleniową w sprawach budżetowych. Nie są one elementem systemu organizacyjnego samorządu terytorialnego, lecz specjalnie powołaną instytucją państwową, sprawującą kontrolę zewnętrzną w stosunku do organów i jednostek samorządu terytorialnego. Izby są państwowymi jednostkami budżetowymi.

Od 1997 roku konstytucyjne podstawy ich działalności uregulowane zostały w artykule 171 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej stanowiącym, między innymi, że regionalne izby obrachunkowe są organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych. Dokonywane na przestrzeni lat zmiany regulacji ustawowych dotyczących ich funkcjonowania nie wprowadziły zasadniczych zmian w ich kształcie.

Na uwagę zasługuje utworzenie w 1997 roku reprezentacji izb z terenu całego kraju w postaci Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Spośród powołanych w 1992 roku siedemnastu regionalnych izb obrachunkowych - po zmianach wprowadzonych przez reformę administracyjną – od 1999 funkcjonuje w chwili obecnej szesnaście działających na obszarze jednego województwa.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze rozpoczęła swoją działalność z dniem 22 stycznia 1993 r. Do roku 1989 zasięg terytorialny Izby obejmował dawne woj. zielonogórskie i leszczyńskie. Od 1 stycznia 1999 roku w związku z wprowadzeniem nowego podziału administracyjnego Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze obejmuje swym zasięgiem obszar województwa lubuskiego.
Dodanie informacji: Katarzyna Duczmal, 21-08-2003 13:26
Informację obejrzano: 3883 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


redakcja  statystyki  pomoc