Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze        www.bip.zielonagora.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Status prawny
Rys historyczny
Organizacja
Kolegium Izby
Zasięg terytorialny
Majątek
Kontakt
Ochrona danych osobowych
Elektroniczna skrzynka podawcza
Działalność Izby
Prowadzone rejestry i ewidencje
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjna
Działalność szkoleniowa
Analizy
Sprawozdawczość JST
Sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia i odpowiedzi w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
Akty podlegające ogłaszaniu w dzienniku urzędowym
Przetargi, ogłoszenia, praca
Archiwum BIP
Uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Wystąpienia pokontrolne
Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały SO
Dyscyplina Finansów Publicznych
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca

Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Przedmiot działania

Obowiązek prowadzenia przez RIO działalności o charakterze szkoleniowym i informacyjnym wynika z art. 1 ust. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.
Tematyka szkoleń organizowanych z inicjatywy Izby obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia związane z gospodarką finansową prowadzoną przez jednostki samorządu terytorialnego, począwszy od procesu przygotowania i uchwalania budżetu, poprzez jego wykonanie, prawidłowość gromadzenia środków i gospodarowanie mieniem, rachunkowość oraz stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych oraz upowszechnianiem informacji o wynikach działalności nadzorczej i kontrolnej. Zagadnienia poruszane w trakcie szkoleń wynikają ponadto z potrzeby dostosowania działań samorządów do zmieniających się przepisów oraz ukierunkowania działalności uchwałodawczej zgodnie z przyjętą praktyką i orzecznictwem NSA.

Działalność szkoleniowa RIO nie ogranicza się jednak wyłącznie do organizacji szkoleń dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, obejmując jednocześnie publikowanie materiałów instruktażowych i analitycznych oraz bieżące wyjaśnienia i informacje udzielane na co dzień pracownikom j.s.t.
W ramach działalności szkoleniowej i informacyjnej Izba wydaje Biuletyn adresowany głównie do jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych. Biuletyn przekazywany jest ponadto do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Finansów, regionalnych izb obrachunkowych oraz Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego i szeregu instytucji regionalnych. Na łamach Biuletynu publikowane są m.in. bieżące informacje dotyczące zmian w przepisach prawa, opracowania problemowe dotyczące gospodarki finansowej samorządu terytorialnego, analizy, informacje odnośnie szkoleń organizowanych przez Izbę, wyjaśnienia i interpretacje ministerstw, radcy prawnego oraz orzecznictwo NSA.
Dodanie informacji: Katarzyna Duczmal, 26-01-2004 07:56
Informację obejrzano: 4519 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


redakcja  statystyki  pomoc