Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze        www.bip.zielonagora.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Status prawny
Rys historyczny
Organizacja
Kolegium Izby
Zasięg terytorialny
Majątek
Kontakt
Ochrona danych osobowych
Elektroniczna skrzynka podawcza
Działalność Izby
Prowadzone rejestry i ewidencje
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjna
Działalność szkoleniowa
Analizy
Sprawozdawczość JST
Sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia i odpowiedzi w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
Akty podlegające ogłaszaniu w dzienniku urzędowym
Przetargi, ogłoszenia, praca
Archiwum BIP
Uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Wystąpienia pokontrolne
Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały SO
Dyscyplina Finansów Publicznych
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca

Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Struktura organizacyjna

Regionalne izby obrachunkowe są państwowymi organami nadzoru i kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Nadzór nad działalnością izb w zakresie zgodności z prawem sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Od 1999 roku w kraju funkcjonuje 16 izb, z których każda działa na obszarze jednego województwa. Organizację i zasady działania izb określa ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2000 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania.

Organem Izby jest:
Kolegium Izby - składające się z przewodniczącego, którym jest prezes Izby oraz członków powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów

Regionalną Izbą Obrachunkową kieruje prezes , którego powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów. Zastępcę prezesa powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek prezesa izby, spośród członków Kolegium Izby.

W Izbie działają składy orzekające złożone z 3 członków kolegium. Do właściwości składów orzekających należy wydawanie opinii w sprawach określonych w ustawach.

W Izbach utworzono:
• Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej,
• Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń,
• Biuro Izby
, zapewniające obsługę administracyjną.

Wydział kontroli gospodarki finansowej
Działalność kontrolna obejmuje:
• kontrole kompleksowe, obejmujące gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego
• kontrole problemowe, obejmujące wybrane zagadnienia w jednej lub kilku jednostkach         
   kontrolowanych,
• kontrole doraźne, podejmowane w razie potrzeby
• kontrole sprawdzające – na zarządzenie prezesa.
Tryb postępowania kontrolnego określony został w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb i trybu postępowania.

Wydział informacji analiz i szkoleń :
• przygotowuje informacje przedkładane przez prezesa izby Prezesowi Rady Ministrów
   oraz ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych,
• organizuje i prowadzi szkolenia w zakresie przepisów prawa finansowego,
• prowadzi doradztwo w zakresie praktycznego stosowania przepisów w bieżącej gospodarce
   finansowej,
• przekazuje informacje o zmianach w przepisach prawnych, mających wpływ na prowadzenie
   prawidłowej polityki finansowej w JST,
• przygotowuje ramowy plan pracy oraz sprawozdanie z jego wykonania,
• upowszechnia informacje wynikające ze sprawowania kontrolnej funkcji przez izbę.

W strukturze izby działa zespół zamiejscowy w Gorzowie Wlkp.
Dodanie informacji: Dariusz Kaniowski, 05-08-2003 15:43
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Duczmal, 17-08-2006 12:38
Informację obejrzano: 5185 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


redakcja  statystyki  pomoc