Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze        www.bip.zielonagora.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Status prawny
Rys historyczny
Organizacja
Kolegium Izby
Zasięg terytorialny
Majątek
Kontakt
Ochrona danych osobowych
Elektroniczna skrzynka podawcza
Działalność Izby
Prowadzone rejestry i ewidencje
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjna
Działalność szkoleniowa
Analizy
Sprawozdawczość JST
Sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia i odpowiedzi w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
Akty podlegające ogłaszaniu w dzienniku urzędowym
Przetargi, ogłoszenia, praca
Archiwum BIP
Uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Wystąpienia pokontrolne
Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały SO
Dyscyplina Finansów Publicznych
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca

Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Organizacja i przedmiot działania

Organizacja i zasady działania Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze

Regionalna Komisja Orzekająca przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej jest organem orzekającym w pierwszej instancji w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie dotyczącym:

Art. 51 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 )
(...)

1) jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 49 pkt 2;
2) realizacji budżetu wojewody;
3) jednostek podległych i nadzorowanych przez wojewodę;
4) samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych;
5) innych jednostek otrzymujących środki publiczne przekazane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub innych środków publicznych, którymi dysponują te jednostki;
6) innych jednostek w zakresie środków otrzymanych z budżetu wojewody lub z innych środków, którymi dysponuje wojewoda.


W skład Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej wchodzą przewodniczący, jeden lub dwóch jego zastępców i od 5 do 21 członków komisji. Kadencja komisji orzekających trwa 4 lata.
Przewodniczącego Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej i jego zastępców powołuje i odwołuje, na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezes Rady Ministrów. Natomiast członków komisji powołuje również Prezes Rady Ministrów jednakże na wniosek Przewodniczącego Regionalnej Komisji Orzekającej.

Regionalna Komisja orzeka na rozprawie lub posiedzeniu w składzie trzech osób. Członkowie Regionalnej Komisji Orzekających są niezawiśli w zakresie orzekania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych i podlegają tylko przepisom prawa. Orzekają w granicach określonych ustawą oraz na mocy przekonania opartego na ocenie dowodów, rozstrzygają samodzielnie nasuwające się zagadnienia prawne i nie są związani rozstrzygnięciami innych organów, z wyjątkiem prawomocnego wyroku sądu.

Postępowanie w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych obejmuje:
•postępowanie wyjaśniające prowadzone przez rzecznika dyscypliny,
•postępowanie przed Regionalną Komisją Orzekającą
•postępowanie odwoławcze przed Główną Komisją Orzekającą.


Zasady obowiązujące ww. postępowaniach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych to: domniemanie niewinności, prawo do obrony, jawność postępowania, dwuinstancyjność, niezawisłość i niezależność organów orzekających, kontrola sądowa
w toku postępowania odwoławczego.

Stronami postępowania przed Regionalną Komisją Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych są: obwiniony i oskarżyciel.

Art. 73 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114).

Obwinionym jest osoba, wobec której oskarżyciel wystąpił z wnioskiem o ukaranie za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Oskarżycielem przed komisją orzekającą jest rzecznik dyscypliny, który występuje z wnioskiem o ukaranie. Na uzasadnione żądanie rzecznika dyscypliny funkcję oskarżyciela przed komisją orzekającą z wniosku o ukaranie wniesionego przez organ Najwyższej Izby Kontroli, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej pełni występujący z wnioskiem o ukaranie lub jego przedstawiciel.

Podmiotami odpowiedzialnymi za naruszenie dyscypliny finansów publicznych są:
Art. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 )
(...)

1) osoby wchodzące w skład organu wykonującego budżet lub plan finansowy jednostki sektora finansów publicznych albo jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych otrzymującej środki publiczne lub zarządzającego mieniem tych jednostek;
2) kierownicy jednostek sektora finansów publicznych;
3) pracownicy jednostek sektora finansów publicznych, którym powierzono określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej lub czynności przewidziane w przepisach o zamówieniach publicznych;
4) osoby gospodarujące środkami publicznymi przekazanymi jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.


Katalog przypadków naruszenia dyscypliny finansów publicznych, stanowiący zakres przedmiotowy odpowiedzialności, został zawarty od art. 5 do art. 18 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ).

Karami orzekanymi za naruszenie dyscypliny finansów publicznych są:
•upomnienie;
•nagana;
•kara pieniężna;
•zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi na okres od roku do 5 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.

Na rozstrzygnięcia wydane przez Regionalną Komisję Orzekającą w I instancji przysługują stroną następujące środki zaskarżenia: odwołanie w przypadku orzeczeń; zażalenie na postanowienia Regionalnej Komisji Orzekającej oraz na zarządzenia Przewodniczącego Regionalnej Komisji Orzekającej.
Wymienione środki zaskarżania wnosi się na piśmie za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżone rozstrzygnięcie.
Organem II instancji w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych. W związku z powyższym strony postępowania mają prawo wnieść odwołanie od orzeczenia wydanego w I instancji w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia z uzasadnieniem — do Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych. Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem komisji, która wydała orzeczenie w I instancji.
Na rozstrzygnięcia Głównej Komisji Orzekającej służy skarga do sądu administracyjnego, którą wnosi się w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia komisji II instancji.
Dodanie informacji: Katarzyna Duczmal, 13-07-2005 11:28
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Duczmal, 14-07-2005 12:48
Informację obejrzano: 5871 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


redakcja  statystyki  pomoc