Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze        www.bip.zielonagora.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Status prawny
Rys historyczny
Organizacja
Kolegium Izby
Zasięg terytorialny
Majątek
Kontakt
Ochrona danych osobowych
Elektroniczna skrzynka podawcza
Działalność Izby
Prowadzone rejestry i ewidencje
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjna
Działalność szkoleniowa
Analizy
Sprawozdawczość JST
Sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia i odpowiedzi w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
Akty podlegające ogłaszaniu w dzienniku urzędowym
Przetargi, ogłoszenia, praca
Archiwum BIP
Uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Wystąpienia pokontrolne
Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały SO
Dyscyplina Finansów Publicznych
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca

Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Status prawny

Regionalne izby obrachunkowe są państwowymi organami nadzoru i kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych, stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów, związków powiatów, stowarzyszeń powiatów, samorządowych jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
Izby sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Zobowiązane są także do wydawania opinii w sprawach określonych odrębnymi ustawami. Izby prowadzą również działalność informacyjną i szkoleniową w zakresie objętym nadzorem i kontrolą.

Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. w art. 171 określa, że działalność samorządu terytorialnego podlega nadzorowi z punktu widzenia legalności. Organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego są: Prezes Rady Ministrów i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe.

Organizację i zasady działania izb określa ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania.

Pobierz plik:  Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych

Pobierz plik:  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
Dodanie informacji: Dariusz Kaniowski, 05-08-2003 15:43
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Duczmal, 10-02-2005 11:20
Informację obejrzano: 4542 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


redakcja  statystyki  pomoc