Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze        www.bip.zielonagora.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Status prawny
Rys historyczny
Organizacja
Kolegium Izby
Zasięg terytorialny
Majątek
Kontakt
Ochrona danych osobowych
Elektroniczna skrzynka podawcza
Działalność Izby
Prowadzone rejestry i ewidencje
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjna
Działalność szkoleniowa
Analizy
Sprawozdawczość JST
Sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia i odpowiedzi w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
Akty podlegające ogłaszaniu w dzienniku urzędowym
Przetargi, ogłoszenia, praca
Archiwum BIP
Uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Wystąpienia pokontrolne
Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały SO
Dyscyplina Finansów Publicznych
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca

Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza

Pisma w formie dokumentu elektronicznego można przekazywać do Izby poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP), utworzoną na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP).

Do złożenia pisma tą drogą konieczne jest posiadanie konta użytkownika ePUAP (konto bezpłatne; szczegóły na stronie epuap.gov.pl).

Możliwe jest dodanie załączników — dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych w postaci następujących typów plików: .pdf, .doc, .docx, .odt, .ods, .xls, .xlsx, .rtf, .txt, .jpg. Można je kompresować do formatu .zip.

Rozmiar doręczanego dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może być większy niż 3,5 Mb.

Poświadczenie przedłożenia pisma jest tworzone automatycznie i udostępniane nadawcy.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570),
rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1625),
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 113).

Pobierz plik:  Doręczanie dokumentów elektronicznych do RIO w Zielonej Górze za pomocą ePUAP
Dodanie informacji: Katarzyna Duczmal, 26-05-2008 15:12
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Duczmal, 07-09-2017 11:33
Informację obejrzano: 2715 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


redakcja  statystyki  pomoc